Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie lubelskim. Badanie w ramach programu NCK „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” (Lublin 2019)

Kontynuacja badań edukacji kulturowej w regionie z lat 2016-17 prowadzona przez zespół z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Analizie poddano miejsce edukacji kulturowej w politykach publicznych, podjęto próbę zmapowania zasobów instytucjonalnych (kultury i oświaty) w województwie, wskazania obszarów strategicznej interwencji oraz diagnozy potrzeb odbiorców ostatecznych.

Autorzy:

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, profesor KUL. Magister teologii i filologii polskiej. W 1994 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę Filozoficzne interpretacje życia społecznego w ujęciu Petera Wincha; w 2007 roku doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie dysertacji Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera (Lublin 2006). Zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnym rozwoju społeczeństwa wiedzy w wymiarze teoretycznym i metateoretycznym i konkretnych przejawach empirycznych.

Dr Katarzyna Lenart-Kłoś, adiunkt w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. uzyskała stopień doktora nauk socjologicznych za rozprawę Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wolontariuszka w programie Eleutheria – Wolontariacie Pomocy Więźniom - prowadzenie zajęć w zakładach karnych i aresztach śledczych. Mediator w sprawach karnych i rodzinnych.

Dr Tomasz Peciakowski: adiunkt w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę elit symbolicznych, dyskursu publicznego i roli mediów w sferze publicznej.

Dr hab. Wioletta Szymczak, profesor KUL: kierownik Katedry Socjologii Kultury, Religii i Partycypacji Społecznej Instytutu Nauk Socjologicznych KUL.