Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Regulamin Konkursu VI edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów “Scena w Budowie”

pon., 23/08/2021 - 12:06

Regulamin
Konkursu VI edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów “Scena w Budowie”

§1
Organizator
1. Organizatorem Festiwalu Scenografii i Kostiumów “Scena w Budowie” i onkursu stanowiącego jego część składową, który w niniejszym regulaminie określany Konkursem, jest Centrum Spotkania Kultur, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą w Lublinie: Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.
2. Festiwal odbywać się będzie w terminie 04.05.2022 r. - 15.05.2022 r. w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie.

§2
Formuła i cel Konkursu

1. Elementem składowym Festiwalu Scenografii i Kostiumów “Scena w Budowie” jest Konkurs na najlepszą scenografię i kostiumy teatralne.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych spektakli pod względem scenografii i kostiumów, spośród zgłoszonych. Jego zamierzeniem jest prezentacja, promocja i popularyzacja prac autorów scenografii
i kostiumów do polskich inscenizacji powstałych zarówno w obiegu instytucjonalnym, jak i offowym.

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konstytutywnymi elementami spektakli zgłoszonych do Konkursu powinny być scenografia i kostiumy. Prace powinny odznaczać się wysokim poziomem artystycznym oraz oryginalnością.
2. Organizator powołuje Kapitułę, złożoną z osób o ugruntowanym autorytecie spośród scenografów, recenzentów, reżyserów, dziennikarzy zajmujących się sprawami kultury. Organizator może zawiadomić również dyrektorów instytucji artystycznych w Polsce o możliwości zgłaszania propozycji spektakli do Konkursu.
3. Członkowie Kapituły oraz dyrektorzy instytucji artystycznych do 17.10.2021 r. składają Organizatorowi propozycje do udziału w Festiwalu zawierające tytuły spektakli, spośród których, na podstawie opinii Kapituły, Organizator wraz z Dyrektorem artystycznym Festiwalu wyłonią do 8 (ośmiu) spektakli biorących udział w finale Konkursu (w tym minimum trzy spośród zgłoszonych przez dyrektorów instytucji artystycznych w Polsce. Każdy członek Kapituły może zarekomendować do trzech spektakli).
4. Wyłonione przez Organizatora i Dyrektora artystycznego Festiwalu spektakle prezentowane będą w miarę możliwości w siedzibie Organizatora w czasie trwania Festiwalu.
5. Termin oraz zasady i warunki prezentacji spektakli konkursowych będą przedmiotem odrębnych negocjacji i umów pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem Konkursu.
6. W Festiwalu nie mogą brać udziału spektakle, z którymi w związku faktycznym lub prawnym pozostają: pracownicy Organizatora, członkowie Jury lub członkowie Rady Programowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
7. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Festiwalu z wyjątkiem niezbędnych kosztów związanych z wystawianiem spektakli, w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 4.
8. Organizator nie pokrywa kosztów, które mogą być dochodem uczestnika konkursu spektaklu wybranego do udziału w Festiwalu.
9. Organizator Festiwalu dopuszcza możliwość zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń. O każdej zmianie terminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej: www.spotkaniakultur.com

§4
Przebieg Festiwalu

Festiwal składać się będzie z trzech etapów:

I. Etap I - zgłoszenia i rekomendacje

1. Do 17.10.2021 r. Kapituła oraz dyrektorzy instytucji artystycznych przedstawią Organizatorowi swoje propozycje, spośród spektakli wyprodukowanych w sezonie artystycznym 2020/2021 (wrzesień 2020-sierpień 2021).
2. Wyboru spektakli do II etapu konkursu dokonuje Organizator i Dyrektor artystyczny Festiwalu na podstawie opinii Kapituły.
3. Aby wyłonieni przez Organizatora i Dyrektora artystycznego festiwalu twórcy spektakli wzięli udział w Konkursie, winni dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie w szczególności następujących materiałów:
● Nagrania spektaklu do celów poglądowych lub nagrania technicznego oraz zdjęć zgłaszanego do Festiwalu spektaklu na nośniku uzgodnionym
z organizatorem.
● Wypełnionego zgłoszenia udziału w Konkursie (zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), podpisanego przez upoważnioną osobę reprezentującą instytucję.
4. Materiały, o których mowa w §4 pkt I pkt 3 niniejszego Regulaminu, należy dostarczyć do Organizatora drogą mailową na adres: scenawbudowie@spotkaniakultur.com, do dnia: 17.10.2021 r. do godziny 23.59 w przypadku zgłoszeń wysłanych przez dyrektorów instytucji artystycznych oraz do 14.11.2021 r. do godziny 23.59 w przypadku spektakli wybranych na podstawie rekomendacji Kapituły; dla oceny zachowania powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora.
5. Niezłożenie materiałów, o których mowa w §4 pkt 3, a także nadesłanie ich po terminie, określonym w §4 pkt 4 skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
6. W terminie od 15.11.2021 r. do 21.11.2021 r. nastąpi weryfikacja formalna dwudziestu najwyżej ocenionych przez Kapitułę spektakli zgłoszonych/rekomendowanych

II. Drugi etap – Wyłonienie i prezentacja spektakli finałowych

a) Wyniki spektakli zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 01.12.2021r.
b) Spektakle zakwalifikowanych uczestników prezentowane będą w ramach Festiwalu w terminie od 5 do 14 maja 2022 r. w siedzibie Organizatora.
c) Udział w Festiwalu regulować będzie umowa pomiędzy Organizatorem Festiwalu a Uczestnikiem Festiwalu.
d) Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązani są do przesłania planu technicznego i ridera, a także materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej Festiwalu i Konkursu w terminie do 17.12.2021r. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

III. Finał

a) Finał Festiwalu odbywać się będzie w dniach 14-15.05.2022 r. w siedzibie Organizatora.
b) W trakcie Finału zostaną rozdane nagrody na podstawie werdyktu Jury.

§5
Jury

1. Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie powołuje Dyrektora artystycznego Festiwalu, którego rolą jest czuwanie nad zawartością artystyczną i merytoryczną Festiwalu oraz jego przebiegiem. Dyrektor artystyczny pełni równocześnie rolę przewodniczącego Jury Konkursu.
2. Członków Jury, w którego skład wchodzą artyści wywodzący się z różnych dyscyplin artystycznych, związanych ze sztukami wizualnymi, powołuje Dyrektor Centrum Spotkania Kultur na podstawie rekomendacji Dyrektora artystycznego Festiwalu.
3. Dyrektor CSK ma prawo uczestniczyć w pracach Jury bez prawa głosu, bezpośrednio lub poprzez upoważnionego przez siebie przedstawiciela.
4. Obowiązkiem członków Jury jest obejrzenie wszystkich spektakli konkursowych (w wyjątkowych sytuacjach w formie nagrania audio-video). Ocenie podlegać będą zastosowane techniki scenograficzne i koncepcje kostiumów oraz ich funkcjonalność, ekspresja i spójność z całością dzieła scenicznego.
5. Jury większością głosów dokonuje wyboru najlepszych prac. W przypadku równej ilości głosów decydować będzie głos Dyrektora artystycznego Festiwalu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Za organizację pracy Jury odpowiada Dyrektor artystyczny Festiwalu.
7. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad Jury.
8. Jury jest zobowiązane do przygotowania protokołu obrad Jury przy wsparciu Sekretarza Komisji Konkursowej w osobie pracownika CSK- dr Magdy Parzyszek.

§6
Zasady przyznawania Nagród

1. Jury w wyniku głosowania przyznaje nagrody pieniężne w wysokości:
2. Złota Kieszeń za najlepszą scenografię (7.500 zł),
3. Złota Kieszeń za najlepsze kostiumy (7.500 zł),
4. Grand Prix Złota Kieszeń - dla najlepszego spektaklu (10.000zł). Nagroda przyznawana jest wyłącznie jednomyślną decyzję Jury za unikalny i spójny wymiar prezentowanego dzieła w zakresie scenografii i kostiumów.
5. Nagrody przyznawane zostaną osobom fizycznym:
6. Najlepsza Scenografia dla twórcy scenografii,
7. Najlepszy Kostium dla twórcy najlepszego kostiumu,
8. Grand Prix dla twórcy/twórców całej oprawy wizualnej spektaklu.
9. W przypadku przyznania jednej nagrody kilku osobom za jeden spektakl, nagroda jest wypłacana w częściach dla każdej z tych osób, w proporcjach zgodnie ustalonych przez te osoby.
10. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o obciążenia o charakterze publiczno-prawnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Rozstrzygnięcie Festiwalu i wręczenie laureatom nagród oraz ewentualnych wyróżnień odbędzie się w trakcie Gali Festiwalu.
12. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i innych informacji
o laureatach Festiwalu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz
w mediach i Internecie.
13. Jury może zdecydować o innym rozdysponowania puli nagród, bez prawa do jej zwiększania, w szczególności w sytuacji nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

§7
Prawa autorskie

1. Prezentowane spektakle nie mogą naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz praw do prywatności osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zdjęć oraz odtwarzania nagrań spektakli na potrzeby pracy Kapituły i Jury oraz kopiowania ich wybranych fragmentów (nie dłuższych niż 3 minuty) do publicznej emisji w celach promocji.
3. Uczestnik Festiwalu dodatkowo oświadcza, że osoba/instytucje występujące lub uwiecznione w nagraniu spektaklu, a także autorzy scenografii oraz ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie go na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępnienia wybranych fragmentów spektaklu w celach promocyjnych Organizatora i Festiwalu.
4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronę internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępnienia zdjęć w celach promocyjnych Organizatora i Festiwalu.

§ 8
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Organizator informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Festiwalu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Festiwalu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Festiwalu jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu będą przechowywane tylko przez okres trwania Festiwalu, dla którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Uczestnik Festiwalu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy.
9. Dane Uczestnika Festiwalu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych.
10. Dane Uczestnika Festiwalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

§9
Postanowienie końcowe

1. Organizator odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją Festiwalu.
2. Zgłoszenie się do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Festiwalu, przerwania lub odwołania Festiwalu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Festiwalu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej przyczyny mającej wpływ na prowadzenie Festiwalu.
4. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
5. Wprowadzane zmiany będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty dla Organizatora.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Statutu CSK, Regulaminu organizacyjnego CSK oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Wszelkie wątpliwości w zakresie zastosowania lub interpretacji postanowień Regulaminu będzie rozstrzygał Organizator Festiwalu.

Przejdź do wydarzenia