Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Rekrutacja - Obsługa Widza CSK

Wed, 23/11/2022 - 12:26

Jednostka ogłaszająca:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

23.11.2022

Termin składania dokumentów:

04.12.2022

 

Wymagane wykształcenie:

Min. średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • dyspozycyjność i gotowość do pracy również w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy;
 • zaangażowanie w powierzone działania;
 • wysoka kultura osobista, miła aparycja, komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją i w stresie oraz umiejętność pracy w zespole;
 • zainteresowanie sferą kultury, wiedza na temat działalności i wydarzeń odbywających się w CSK;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych w stopniu, co najmniej komunikatywnym oraz znajomość budynku CSK.

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie biletów;
 • pomoc w znalezieniu i wskazywanie widzom miejsca na widowni;
 • szczególna dbałość i opieka nad niepełnosprawnymi widzami;
 • udzielanie widzom niezbędnych informacji na temat wydarzeń w CSK oraz niezbędnych informacji porządkowych;
 • kierowanie widzów do sal, wyjść/wejść w budynku, toalet, wyjść ewakuacyjnych, wind;
 • dbanie o porządek podczas wydarzeń;
 • dbanie o dobry wizerunek CSK;
 • obsługa szatni oraz nadzór nad bezpieczeństwem pozostawionych rzeczy;
 • opieka nad wystawami czasowymi

Wymagane dokumenty:

CV zawierające - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ppoż. z uwzględnieniem specyfiki Centrum Spotkania Kultur;
 • praca głównie w weekendy i w godzinach popołudniowo-wieczornych;
 • rozliczanie według indywidualnie ustalanego grafiku według stawki godzinowej;
 • Wynagrodzenie w wysokości 19,70 zł brutto/godzinę do dnia 31 grudnia 2022,  22,80 zł brutto /godzinę od 1 stycznia 2023 (minimalny czas dyżuru to 3 roboczogodziny);
 • Ciekawa praca w trakcie wydarzeń kulturalnych (widowiska, spektakle, koncerty).

Miejsce składania dokumentów:

CV należy wysłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@spotkaniakultur.com

W treści wiadomości należy powołać się na niniejsze ogłoszenie.

Uwagi:

 

 • CSK zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne oraz rozmowę kwalifikacyjną, planowane w okresie 5-09 grudnia 2022. Ich terminy zostaną ustalone bezpośrednio z kandydatami.
 • CSK zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia na każdym etapie, jak również prawo do niezawarcia umowy z żadnym z kandydatów.
 • W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikające z przepisów prawa, a szczególnie jeżeli przekazane dane obejmują kategorie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – np. dotyczące zdrowia, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 • W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na ww. stanowisku, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy
  o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części: RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: kancelaria@spotkaniakultur.com
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie, w formie przesłania informacji na adres: iod@spotkaniakultur.com Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dotyczące m.in. zdrowia) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (jak wyżej).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, pod warunkiem, że nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych do przyszłych rekrutacji, wówczas przechowywane będą jeszcze przez okres 12 miesięcy.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do żądania ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do podpisania i realizacji niniejszej umowy jest niezbędne. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.